Org.nr 991 253 521


VEDTEKTER 
01-08- 2022


1. EIERFORHOLD OG DRIFT

Musikktrollet barnehage eies av Liv Bjønnes.
Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager, 
gjeldende forskrifter og retningslinjer, prosedyrer, kommunale vedtak og planer.
Musikktrollet barnehage er godkjent for barn i alderen 0-6 år.

2. FORMÅL 
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for 
omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon,
slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse,
likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn 
og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.
De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.
Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. 
De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted 
for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling 
og motarbeide alle former for diskriminering.

Musikktrollet barnehage vektlegger et musikalsk tilbud, bevegelse og friluftsliv. 

3. BARNEHAGENS BELIGGENHET OG OPPHOLDSAREALER 
Musikktrollet barnehage ligger sentralt i et boligfelt 2 km sørøst for Rakkestad sentrum 
nær Bergenhus. 
Musikktrollet barnehage følger veiledende norm for innvendig lekeareal med minimum 
4 m2 for barn over 3 år og 1/3 mer for barn under 3 år.
Uteområdet skal være om lag 6 ganger så stort. 
Barn og personale benytter jevnlig svømme- og idrettshall, 
skogsområde og lekeplasser som ligger i gangavstand fra barnehagen.

4. ÅPNINGSTIDER / FERIER 
Musikktrollet barnehage har åpent fra mandag til fredag kl 06:45 – kl 17:00. 
Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen klokka 12:00.
Barnehagen har feriestengt 3 uker i juli (uke 28 – 29 - 30) og mellom jul og nyttår.
I løpet av året er det 6 fagdager for personalet. Disse dagene er barnehagen stengt. 
Datoer kommer i barnehagens årsplan og månedsskriv. 

5 a. OPPTAK / OPPSIGELSE 

Barnehageplass søkes elektronisk på nettsiden til rakkestad.kommune.no
Opptaket av barn er samordnet mellom alle godkjente barnehager i Rakkestad kommune, 
der likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres. 
Det skal tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart og søkeres ønsker. (§17)
Søknad blir individuelt vurdert av administrasjonen og den enkelt barnehage. (§16)
Opptak og tildeling av plass foretas administrativt av seksjon barnehage. 

Hovedopptaket har søknadsfrist 1.mars. Barnehageåret er fra 1. august til 31. juli.
Barn som får tildelt plass kan beholde plassen fram til 31.07 ved skolestart, 
dersom ikke spesielle forhold tilsier noe annet. 
Barn som skal begynne på skolen behøver ikke å si opp barnehageplassen.

Oppsigelse av plass eller søknad om endring leveres skriftlig på kommunens hjemmeside 
eller på skjema som fås og leveres i Musikktrollet barnehage. 
Oppsigelsestiden er én måned regnet fra den 1. i hver måned.

Det kan søkes barnehageplass gjennom hele året. 
Opptakskriteriene følges som ved hovedopptak.
Om ønskelig kan barnehagen være behjelpelig med utfyllelse av søknad.

5 b. OPPTAKSKRITERIER 
Musikktrollet barnehage har følgende opptakskriterier: (§18)
1. Barn som søker utvidelse av plass de allerede har og deres søsken.
2. Barn med nedsatt funksjonsevne ihht barnehageloven §18, 
    der det foreligger en sakkyndig vurdering.
3. Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4.  
4. Barn som er flerspråklige og har behov for å styrke språkforståelsen.
5. Barn av enslig forsørger som er i arbeid eller under utdanning.
6. Barn fra hjem der det er varig sykdom i hjemmet.
7. Barn av foreldre / foresatte hvor begge er sysselsatt utenfor hjemmet.
8. Barn bosatt i andre kommuner gis plass ved ledig kapasitet.

Det tas hensyn til gruppenes sammensetning i forhold til alder og kjønn. 

6. BEMANNING 
Musikktrollet barnehage følger gjeldende norm for pedagogisk bemanning. 
Styrer, pedagogiske ledere og eier er barnehagelærere med godkjent utdanning. 
Det øvrige personale skal være tilstrekkelig til å drive en tilfredsstillende, 
pedagogisk virksomhet.
Andre arbeidsoppgaver knyttet til barnehagens drift er ledelse,
økonomiske og administrative oppgaver, renhold og vedlikehold.
Barnehagen har fast vikarordning ved fravær grunnet sykdom, møter og annet. 

7. PLANER FOR DEN PEDAGOGISKE DRIFTEN 
Planer for den pedagogiske driften i Musikktrollet barnehage utarbeides på grunnlag av
Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. 
Informasjonsskriv sendes/deles ut til nye barn/foreldre før oppstart.
Årsplan utarbeides årlig og tilpasses aktuelle forutsetninger, slik som: 
barnegruppene, foreldre, personalet, lokale forhold og videre utvikling. 
Årsplan godkjennes av samarbeidsutvalget.
Planen sendes etter godkjenning barnehagemyndighet og hjemmene til orientering.

8. FORELDREBETALING 
Barnehagens eier fastsetter betaling i henhold til gjeldende satser og reglement. 
Betaling skjer på mottatt giro. Frist for betaling er den 20. i hver måned.
Det betales for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri måned.

Mat og drikke er et tilbud foreldrene betaler for. Pris følger selvkostprinsippet. 
Barnehagen følger nasjonale anbefalinger for mat og måltider i barnehage. 
Det serveres 3 måltider daglig, frokost, lunsj og et lettere ettermiddagsmåltid.
Matpenger betales utenom ordinær barnehagesats, men på samme giro. 

Ved sykdomsfravær mer enn 14 dager halveres foreldrebetalingen i samme tidsrom 
ved framleggelse av legeerklæring.

Det gis søskenmoderasjon i oppholdsbetalingen, 
for 2. barn gis 30% reduksjon, for 3. barn eller flere barn gis 50% reduksjon. 
Dersom et av barna har redusert plass, regnes søskenmoderasjon av den reduserte prisen.

Oppholdsbetaling per år for heltidsplass i barnehage skal maksimalt utgjøre 6% 
av den samlede person- og kapitalinntekten til husholdningen. 
I tillegg gis det fritak for oppholdsbetaling for 20 timers barnehageopphold per uke 
for barn fra 2 år dersom den samlede personinntekten til husholdningen er under 
inntektsgrensen fastsatt av Stortinget.
Søknadsskjema om redusert foreldrebetaling finnes på rakkestad.kommune.no
Søknadsfrist er hvert år 1. juni for kommende barnehageår. 
Søknader behandles i tillegg fortløpende ved endring av inntekt. 
Søknad om redusert oppholdsbetaling innvilges dersom kriteriene oppfylles.

Unnlatelse av betaling av barnehageplass i 2 måneder kan medføre at barnet mister plassen. 
Dette kan skje med øyeblikkelig virkning, om ikke annen avtale inngås med barnehageeier. 

Forsikring er inkludert i prisen. 
Barna er ulykkesforsikret i den tiden de oppholder seg i barnehagen, 
på turer og ekskursjoner i barnehagens regi samt på direkte vei til eller fra barnehagen.

Det blir ikke gitt erstatning for tap og/eller skade på eiendeler eller klær.

9. FORELDRERÅD / FORELDRENES ARBEIDSUTVALG (FAU)
Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet 
mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.
Foreldrerådet skal bli forelagt og ha rett til å uttale seg i saker som er viktige for 
foreldrenes forhold til barnehagen. 

Musikktrollet barnehages foreldreråd velger 4 foreldre/foresatte som utgjør en arbeidsgruppe
ved foreldrearrangementer og andre aktiviteter. Foreldrekontaktene velges for to år. 

10. BARNEHAGENS SAMARBEIDSUTVALG (SU)
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 
Utvalget skal bli forelagt saker som er av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet, 
og for foreldrene. 
Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Styrer er sekretær i samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalg består av: 
Foreldrerådet:             2 representanter.
Personalet:                  2 representanter 
Kommunestyret:         1 kommunal representant som følger valgperioden. 
Eier og styrer er faste representanter

11. HELSE OG HELSETILSYN 
Før et barn begynner i barnehage skal det legges fram erklæring om barnets helse 
ihht barnehageloven § 50. Dette sikrer at personalet er kjent med viktige opplysninger 
om barnets helse og kan legge forhold til rette. Når et barn har fått plass i barnehagen, 
fyller foreldre ut erklæring om barnets helsetilstand på fastsatt skjema.

Musikktrollet barnehage formidler kontakt med helsestasjonen 
og Pedagogisk Psykologisk tjeneste ved behov.

12. INTERNKONTROLL 
Systematisk internkontroll gjennomføres i samsvar med Internkontrollforskriften som gir bestemmelser om oppfølging av krav fastsatt i gjeldende lover, jfr. Barnehageloven §9.

13. TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT 
Musikktrollet barnehage ved ansatte, representanter i SU og samarbeidspartnere, 
følger i henhold til Lov om barnehager § 44 bestemmelser om taushetsplikt,
og §§ 45 – 46 ansattes opplysningsplikt til kommunale tjenester og barneverntjeneste. 

14. POLITIATTEST 
Alle som er ansatt, oppholder seg regelmessig eller har praksis i barnehage, skal legge frem tilfredsstillende politiattest før ansettelse/praksisperiode. Attesten viser om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn er utelukket fra arbeid i barnehagen 

15. ANNET - KLÆR OG UTSTYR
Musikktrollet barnehage gir tilbud om bruk av ytterplagg til alle barn til alle behov.
Barnehagen har fleece - tøy, regntøy, tynne lekedresser og varme, fôrede dresser. 
Klærne vaskes og befinner seg alltid i barnehagen.
Foreldrene må utover dette sikre at barnet har klær og sko/støvler 
som egner seg for lek og aktiviteter inne og ute i barnehagen.

16. VEDTEKTENES VARIGHET 
Vedtektene godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg 
og gjelder til de revideres som følge av at eierforhold, drift eller andre forhold endres.
Kopi av de til enhver tid gjeldende vedtekter sendes barnehagemyndighet til orientering 
og barnas foreldre i forbindelse med opptak. 

17. IKRAFTTREDELSE 
Vedtektene er godkjent av Samarbeidsutvalget.
Vedtektene trer i kraft 01.08.2022

 


Liv H Bjønnes 
eier 

Nyttig informasjon:

Mange tilbud
Velkommen til Musikktrollet barnehage! 

Vi har et topp tilbud og satser på et høyt servicenivå til barn og foreldre:
  • Barnehagen holder alle typer utedresser og fleeceklær til barna samt vask av klærne.
  • Egne vogner med tilbehør til hvert barn som sover på dagtid.
  • Varme måltider 3 ganger i uken.

 


Musikktrollet Barnehage - Lyngby allé 13 - Tlf: 69 22 20 80 - E-post: post@musikktrollet.no


Nettløsning og design er levert av ViaNett AS