Org.nr 991 253 521


VEDTEKTER

01-01-2016

1.   EIERFORHOLD OG DRIFT

Musikktrollet barnehage drives i samsvar med LOV 2005 – 06 -17 nr. 64: Lov om barnehager,
Gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og kommunale vedtak som gjelder barnehagens drift.
Barnehagen er godkjent for barn i alderen 0-6 år.
Eier av barnehagen er Liv Bjønnes, Rødsfjellet 47, 1684 Vesterøy, tlf 918 18 394.

2.   FORMÅL

Musikktrollet barnehage skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnets hjem.
Musikktrollet barnehage vektlegger et musikalsk tilbud, bevegelse og friluftsliv. 

   3. BARNEHAGENS BELIGGENHET OG OPPHOLDSAREALER

Musikktrollet barnehage ligger sentralt i et boligfelt 2 km sørøst for Rakkestad sentrum i idylliske og rolige omgivelser i nærheten av Bergenhuskrysset.
Musikktrollet barnehage følger vedtektsfestet arealnorm for innvendig lekeareal med minimum 5,5 m2 for barn under 3 år og 4 m2 for barn over 3 år.
I gangavstand fra barnehagen ligger flere skogs- og parkområder, lekeplasser, svømme- og idrettshall som barn og personale benytter jevnlig.

4.  ÅPNINGSTIDER / FERIER

Musikktrollet barnehage har åpent fra mandag til fredag kl 06:45 – kl 17:00,
Det er feriestengt 3 uker i juli (ukene 28-29-30) og mellom jul og nyttår.
I løpet av året er det 6 fagdager for personalet. Disse dagene er barnehagen stengt.
Datoer kommer i barnehagens årsplan og ukeplaner.

5.  OPPTAK / OPPSIGELSE

Barnehagelovens §12 sier at alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart og søkeres ønsker.
Hovedopptaket har søknadsfrist 1.mars, men det kan søkes barnehageplass gjennom hele året.
Elektronisk søknad fylles ut på nettsiden til rakkestad.kommune.no.
Om ønskelig kan barnehagen gjerne være behjelpelig med utfyllelse av søknad. Man kan også ringe barnehagen hvis man lurer på noe.

Musikktrollet barnehage har følgende opptakskriterier:

1. Barn som har plass (søker utvidelse) og deres søsken.

2. Barn med nedsatt funksjonsevne, der det foreligger en sakkyndig vurdering.

3. Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester § 4-12 og 4-4.

(Kriteriene 2 og 3 er nedfelt i Lov om barnehager § 13. Prioritet ved opptak)

4. Minoritetsspråklige barn som trenger å lære norsk

5. Barn av enslig forsørger som er i arbeid eller under utdanning

6. Barn fra hjem der det er varig sykdom i hjemmet.

7. Barn av foreldre / foresatte hvor begge er sysselsatt utenfor hjemmet

8. Barn bosatt i andre kommuner gis plass ved ledig kapasitet

Det tas hensyn til gruppenes sammensetning i forhold til alder og kjønn.

Barnehageåret starter 1. august.
Barn som får tildelt plass kan beholde plassen fram til 31.07 ved skolestart, dersom ikke helt spesielle forhold tilsier noe annet.

Tildeling og oppsigelse av plass foregår skriftlig.
Endring av plass eller Oppsigelse av plass kan skje med 1 måneds varsel 
fra den 1. eller 15. i måneden.
Skjema fås og leveres i barnehagen eller elektronisk der søknad ble lagt inn.

6.  BEMANNING

Musikktrollet barnehage følger gjeldende norm for pedagogisk bemanning.
Styrer, pedagogiske ledere og eier er førskolelærere med godkjent utdanning.
Det øvrige personale skal være tilstrekkelig til å drive en tilfredsstillende, pedagogisk virksomhet.
Andre arbeidsoppgaver knyttet til barnehagens drift er ledelse, økonomiske og administrative oppgaver, renhold og vedlikehold.
Barnehagen har fast vikarordning ved fravær grunnet sykdom, møter og annet.

   7. PLANER FOR DEN PEDAGOGISKE DRIFTEN

Planer for den pedagogiske driften i Musikktrollet barnehage utarbeides på grunnlag av
”Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver”.
Informasjonsskriv sendes/deles ut til nye barn/foreldre før oppstart.
Årsplan utarbeides for ett år av gangen og tilpasses aktuelle forutsetninger,
slik som: barnegruppa, foreldre, personalet, lokale forhold og videre utvikling.
Årsplanen godkjennes av samarbeidsutvalget og deles deretter ut til hjemmene. Planen sendes hvert år seksjonsleder barnehager i midten av september.

8.  FORELDREBETALING

Barnehagens eier fastsetter betalingssatser i henhold til gjeldende lover.
Betaling skjer på utlevert giro i barnehagen.
Frist for betaling er den 20. i hver måned.
Det betales for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri måned.
Søskenmoderasjon - for 2. barn gis 30% reduksjon og fra 3. barn gis 50% reduksjon.
Dersom et av barna har redusert plass regnes søskenmoderasjon av den reduserte prisen. 
Ved sykdomsfravær mer enn 14 dager halveres foreldrebetalingen i samme tidsrom ved framleggelse av legeerklæring. 
Uteblitt betaling av barnehageplass i 2 måneder kan medføre at barnet mister plassen. Dette kan skje med øyeblikkelig virkning.
Forsikring er inkludert i prisen.
Ingen husholdning skal betale mer enn 6 % av sin totale inntekt for barnehageplass. I tillegg har alle 4- og 5 åringer, samt barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til 20 timer gratis opphold per uke. Ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 405 000 kroner. Søknadsskjema om redusert foreldrebetaling finnes på Rakkestad kommune sine hjemmesider. Det søkes for ett barnehageår av gangen. Søknadsfrist er 1. juni. Selvangivelse legges ved søknaden. Dersom husholdningen har flere barn i barnehagen settes foreldrebetalingen i tråd med bestemmelsene om søskenmoderasjon.

Mat og drikke er et tilbud foreldrene betaler for. Det serveres 3 måltider daglig, frokost, formiddagsmat og frukt/grønt/knekkebrød. 3 dager pr. uke er det varm lunsj.
Matpenger betales utenom ordinær barnehagesats, men betales på samme giro.

9.  FORELDRERÅD

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene, og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.
Foreldrerådet skal bli forelagt og ha rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Musikktrollet barnehages foreldreråd velger 4 foreldre/foresatte som utgjør en arbeidsgruppe ved foreldrearrangementer og andre aktiviteter.
Foreldrekontaktene velges for to år.

10. BARNEHAGENS SAMARBEIDSUTVALG (SU)

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag, og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.
Samarbeidsutvalg består av:

Foreldrerådet 2 representanter.

Kommunestyret oppnevner 1 kommunal representant som følger valgperioden.

Personalet 1 representant

Eier og styrer er faste representanter.

   11. HELSE OG HELSETILSYN

Musikktrollet barnehage formidler kontakt med helsestasjonen og Pedagogisk Psykologisk tjeneste ved behov.
Sikkerhetstiltak, lys og luft er forskriftsmessig.
Nødvendig helseinformasjon gis personalet av foreldre / foresatte ved oppstart ved utfyllelse av helseattest.

   12. INTERNKONTROLL

Musikktrollet barnehage gjennomfører internkontroll i henhold til de lover og regler som gjelder for barnehagedrift.

   13. TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT

Musikktrollet barnehage ved ansatte, representanter i SU og samarbeidspartnere,
undertegner i henhold til Lov om barnehager § 2o - 21 – 22,
bestemmelsene om taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial- og barneverntjeneste.

 14. POLITIATTEST

Alle som arbeider/har praksis i barnehage skal legge frem tilfredsstillende politiattest før ansettelse/praksisperiode. Attesten viser om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn er utelukket fra arbeid i barnehagen

  15. ANNET - KLÆR OG UTSTYR

Musikktrollet barnehage har dresser til alle barn – til alle behov,
Vi har fleecegenser og –bukse, regntøy, tynne lekedresser og varme, forede dresser.
Klærne vaskes og befinner seg alltid i barnehagen.
Det foresatte selv må bidra med er: sokker, sko, støvler, lue, votter og skjerf

  16. VEDTEKTENES VARIGHET

Vedtektene godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg og gjelder til de revideres som følge av at eierforhold, drift eller andre forhold endres.
Kopi av de til enhver tid gjeldende vedtekter sendes kommunen og Fylkesmannen til orientering og barnas foreldre i forbindelse med opptak.


Vedtekter revidert 01.01.2016

Godkjent av SU i møte 07.01.2016                           

Liv H Bjønnes                                                  

eierNyttig informasjon:

Mange tilbud
Velkommen til Musikktrollet barnehage! 

Vi har et topp tilbud og satser på et høyt servicenivå til barn og foreldre:
  • Barnehagen holder alle typer utedresser og fleeceklær til barna samt vask av klærne.
  • Egne vogner med tilbehør til hvert barn som sover på dagtid.
  • Varme måltider 3 ganger i uken.

 


Musikktrollet Barnehage - Lyngby allé 13 - Tlf: 69 22 20 80 - E-post: post@musikktrollet.no


Nettløsning og design er levert av ViaNett AS