Faglig

"Barn trenger kjærlighet, spesielt når de ikke fortjener det"
(Harold S. Hulbert)Faglig


Rammeplan for barnehagen gir retningslinjer for barns utvikling og læring gjennom syv fagområder.
I Musikktrollet barnehage vektlegger vi spesielt musisk aktivitet, bevegelse og friluftsliv. 
Likevel vil samtlige fagområder representeres i barnehagehverdagen.

Musikk og bevegelse
Musikk og bevegelse gir grobunn for økt selvfølelse på flere områder i et miljø uten prestasjonspress.  
Musisk aktivitet bidrar til trening av språket og økt språkforståelse,
og vi erfarer at musisk aktivitet virker stabiliserende for et godt sosial fellesskap.

Vi underholder flere ganger i året i ulike fora og institusjoner, noe barna synes er gøy. 
Barna opplever samtidig å gjøre noe positivt for andre mennesker.
Vi ønsker at barna får oppleve et mangfold av aktivitetstilbud, slik som bruk av gymsal,
svømmehall og fotballbane.  Vi benytter for øvrig lokalmiljøet i stor grad.

Friluftsliv
Opplevelser i vår hundremeterskog (Moseskogen, nær barnehagen) står sentralt. 
Vi utforsker naturen i skogen gjennom året og det skaper undring og interesse hos barna. 
Vi leker i taubane og husker, og lager god mat rundt bålpannen.  
Lokalmiljøet er jevnlig "i bruk". Barnehagen ligger i gangavstand til Velhaven, biblioteket, brannstasjonen, ulike foretninger, Familiesenteret og Skautun. 
Om vinteren har barnehagen en passe stor bakke rett utenfor gjerdet,
hvor barna kan ake eller gå på ski.   
Om sommeren er området flott til fotballkamper og allsidig lek.
Da legger personalet også til rette for bruk av sykler i og rundt barnehagen. 
Andre aktiviteter som besøk til gårder for å oppleve dyrestell eller jordarbeid er alltid interessant 
og gir nye inntrykk som skaper grobunn for lek og aktiviteter.  

Organisering i barnehagen
Barnehagens lokaler gjør at vi organisere dagen i 3 faste aldersgrupper. 
Vi er svært opptatt av at de yngste barna leker i små grupper innenfor trygge rammer
slik at de får den ro og hvile de har behov for. Hver av gruppene har en pedagogisk leder og faste voksne så langt dette er mulig, noe vi mener gir barnet trygghet. 
Etter hvert som barnet blir eldre får de stadig mer glede av å delta periodevis i større grupper,
for eksempel i forhold til musikk/drama. 
De eldre barna får flere utfordringer og ansvar i forhold til alder og modning. 
Vi er opptatt av at barnet selv får medvirke i utformingen av sin hverdag i barnehagen.  

Overgang barnehage - skole
De eldste barna får ukentlig tilbud om eget opplegg. Denne tiden inneholder ulike aktiviteter og oppgaver, som arbeidsbøker hvor utvikling innen matematikk, språk og begreper stimuleres
og praktiske opplevelser som turer og matlaging. Etter hvert som barna blir eldre får de nye utfordringer og mulighet for mer ansvar i barnehagehverdagen, for eksempel gjennom å være "ordenstroll" tilknyttet måltider. Noe som er populært blant barna.

Pedagogisk grunnsyn, visjon og innhold
Ethvert barn er unikt.  Det er viktig å ta hensyn til det enkelte barns behov. 
Gjennom å gi barnet tilstrekkelig omsorg og trygghet dannes grunnlaget for at barnet
skal kunne utvikle sin individualitet, bli selvstendig og uavhengig med tro på egne evner. 
Det er viktig å stimulere barnets prososiale atferd,
det vil si en positiv atferd som innebærer å kunne hjelpe, dele og samarbeide med andre.  
Verdier Musikktrollet bygger på oppsummeres i fire T-er:
Trygghet - Trivsel - Toleranse - Tro på egne evner.

Personalet i barnehagen
Vi er opptatt av å ta hensyn til enkeltbarnet, ha aktiviteter som kan passe for alle, være inspirator og motivator, følge opp barns lekeinitiativ, bryte tradisjonelle kjønnsrollemønstre og bruke nærmiljøet vårt. Vi er også opptatt av at barna forstår betydningen av sunne og gode måltider,
og når de får deltai tilberedelsene smaker maten ekstra godt. 


Pedagogisk dokumentasjon

Barns erfaringer og synspunkter skal vurderes og dokumenteres, for dernest gi grunnlag for refleksjon og samarbeid i personalgruppen og med barn og foreldre.  Systematisk observasjon og vurdering skal danne grunnlaget for videre kvalitetsutvikling jf.Årsplan.  Dokumentasjon er viktig som grunnlag for barnehagens utvikling.  Å synliggjøre barnets virksomhet og personalets arbeid gir grunnlag for refleksjon.   

Barnehageloven og Rammeplan for barnehager gir retningslinjer for hva barnehagehverdagen bør innholde
Ifølge Barnehageloven fremgår det at; ”Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter”( § 2 Barnehagens innhold).

Videre gir Rammeplan for Barnehager klare retningslinjer for barns utvikling og læring gjennom syv definerte fagområder. Fagområdene er Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknikk, Etikk, religion og filosofi, Nærmiljø og samfunn og Antall, rom og form.  Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. I sosialt samspill i lek og hverdagsaktiviteter skjer det ofte en spontan kommunikasjon knyttet til fagområdene. At barn får rike, felles opplevelser og del i kunnskaper på mange områder, er også en forutsetning for at det skal bli god lek og et godt samspill mellom barna.

For hvert fagområde er det formulert mål for arbeidet for å fremme barnas utvikling og læring og presisering av personalets ansvar. Målene som retter seg mot barnas opplevelse og læring, er formulert som prosessmål. Det er selve læringsområdet og arbeidsmåtene barna skal bli kjent med. Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnas alder, interesser, barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger. Lærestoff, arbeidsmåter, utstyr og organisering må legges til rette med tanke på barns ulike behov. Alle skal få like muligheter til å møte utfordringer som svarer til deres utviklingsnivå. Noen barn vil trenge spesialpedagogisk hjelp, jf. kap 5.

Hvordan fagområdene blir tilpasset det enkelte barns og gruppens interesser og det lokale samfunnet, skal avgjøres i den enkelte barnehage og nedfelles i barnehagens årsplan. Her må også progresjon tydeliggjøres.  

Rammeplan for barnehagen
Les mer i BarnehagelovenMusikktrollet Barnehage - Lyngby alle`17 - Tlf: 69 22 20 80 - E-post: post@musikktrollet.no


Nettløsning og design er levert av ViaNett AS